Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, null given in /home/andrekeet/domains/andrekeet.nl/private_html/wp-content/themes/yellow/header.php on line 99

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden MediCas B.V.

MediCas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda

Gedeponeerd bij kamer van koophandel en fabrieken te Breda 20107395

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingovereenkomsten verricht door ieder persoon natuurlijk of rechtspersoon die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij Medicas. Deze voorwaarde zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
  2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke verantwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
  3. Bij behandelingen dienen afspraken indien noodzakelijk minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
  4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na de declaratie worden ingediend bij medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na eerdere genomen termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
  5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
  6. Bij niet betaling binnen 15 dagen na de dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
  7. Alle (buiten) gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 54,00 alle bedragen exclusief BTW.